Programme

Erasmus+ 2015/2017
Prew

Art.: Liena Bizune - Riga

Development and Implementation of Innovative Methods of Teaching Math,
Science and languages in the Multicultural European Classroom to Increase Student
Literacy and Prevent Early School Leaving

2015-1-LV01-KA219-013422

Germany

Croatia

Portugal

Cyprus

Latvia

Iceland

14-18.03.2016 17.05 -.21.05.2016

20-24.10.2015

24.10 -28.10.2016 02.04 - 09.04.2017 05.2017

Lüdenscheid. Städische Adolf-Reichwein-Gesamtschule.  Eulenweg 2.  DEA - NORDRHEIN-WESTFALEN

Splitsko-dalmatinska županija.

Osnovna skola Marjan. Gajeva 1.

 

Porto

Vila Nova de Gaia

Agrupamento de ascolas Gaia Nascente

Nicosia

GYMNASIO PALOURIOTISSAS.   Aegeos street

riga

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

Isafjardarbaer Grunnskolinn a Isafirdi.

Austurvegur 6.

Phanomenta
Media
Party
Duseldorf
Lüdenscheid

Split 2016

Portugal-Education
Cyprus
Cyprus-school
Germany
Germany- school
Latvia
Croatia
Croatia-ethnic
    15.05.2017
16.05.2017
17.05.2017
18.05.2017
19.05.2017
   

     

Project Start Date

01.09.2015

Project End Date

01.09.2017

Applicant Organisation

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

 

The reason why we have decided to participate in this project and have chosen the above-mentioned priorities is that every day the staff of the schools deals with the issue of the integration of the children from the immigrants' and Roma families into the school community as well as with their low achievements. Our project deals with the common problem: lack of motivation , low achievements and as a result early school leaving. While designing this project, we started with the question why it happens.

Some students of our schools belong to the families that have a disadvantaged status, being members of an ethic group, and thus having more problems in integrating in our society. They are considered to be at risk of social exclusion, not only in our countries, but all through Europe. These pupils need our support in order to be able to grow as European citizens, willing to integrate wherever they go. To provide this support, we intend to develop new teaching tools which facilitate students ' motivation to learn, improve their basic and transversal skills and help disadvantaged students finish school successfully.

Projekta nosaukums:

Inovatīvu metožu izstrāde un izmantošana

matemātikas, dabas zinātņu un valodu stundās multikulturālā Eiropas skolā

2015-1-LV01-KA219-013422

 

Rīgas Pārdaugavas pamatskola sadarbībā ar izglītības iestādēm

  • Vācijā,

  • Kiprā,

  • Portugālē,

  • Horvātijā

  • Islandē

ir sagatavojusi Eiropas Savienības Izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas „Erasmus+” projekta „Inovatīvu metožu izstrāde un izmantošana matemātikas, dabas zinātņu un valodu stundās multikulturālā Eiropas skolā” pieteikumu.

 

Projekta mērķis:

 Izstrādāt mācīšanas un sociālās inovācijas metodes, kas atbalstītu skolēnus ar zemiem sasniegumiem, no imigrantu ģimenēm un veidotu pozitīvu attieksmi pret multikulturālu vidi Eiropas skolās.

 

Projekta budžeta Rīgas daļa ir EUR 18 860, no kuriem ES programmas nodrošinātais finansējums projekta sākumā ir EUR 15 088 (80%), savukārt n Rīgas domes priekšfinansējums ir EUR 3772 (20%).

 

Izmaksas

Finansējošās programmas nosaukums:

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas „Erasmus+” Pamatdarbība KA2

 

Par projektu atbildīgā iestāde

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

 

Paredzamie projekta datumi

01.09.2015 - 31.08.2017 (23 mēneši un 30 dienas)

 

Projekta partneri

StädtischeAdolf-Reichwein-Gesamtschule (Vācija);
GymnasioPalouriotisisas (Kipra);
AgrupamentodeEscolas Gala Nascente (Portugāle);
OsnovnaškolaMarjan (Horvātija);
Grunnskólinn á Îsafirði (Islande)

 

Esošās problēmas apraksts

Rīgas Pārdaugavas pamatskolā un partneru skolās mācās skolēni no imigrantu un romu ģimenēm, kuriem pārsvarā ir zema mācīšanās motivācija, grūtības uztvert mācību vielu un zemi sasniegumi. Nepieciešams risināt tādas problēmas kā zema mācīšanās motivācija un zemi sasniegumi, kā rezultātā notiek agra skolas pamešana un pamatizglītības neiegūšana. Iespējamie cēloņi ir skolēnu ģimenes, kam ir problēmas integrēties mūsu sabiedrībā. Skolēniem ir nepieciešams atbalsts, lai pilnveidotos un izaugtu par Eiropas pilsoņiem, spējīgiem integrēties, lai kur arī dotos. Skolām nepieciešams izstrādāt un ieviest jaunas mācīšanas metodes, kas atvieglotu skolēnu spēju pierādīt savas prasmes un zināšanas, sekmētu mācīšanās motivācijas uzlabojumus un palīdzētu skolēniem sekmīgi pabeigt skolu.

 

Projekta mērķi

1. Apzināt un izstrādāt mācīšanas un sociālās inovācijas metodes, kas atbalstītu skolēnus ar zemiem sasniegumiem, no imigrantu ģimenēm un novērstu priekšlaicīgu skolas pamešanu;
2. Veidot pozitīvu attieksmi pret multikulturālu vidi Eiropas skolās un klasēs.

 

Projektā plānotās aktivitātes

1. Skolotāju pieredzes apmaiņa, semināri;
2. Pētījumu izstrāde;
3. Stundu plānu izstrāde un aprobācija;

 

Paredzamie rezultāti

1. Uzlabota skolēnu motivācija mācīties;
2. Izstrādātas jaunas mācību metodes dabas zinību, matemātikas un valodu apguvei;
3. Paaugstināta skolotāju profesionālās darbības kvalitāte;
4. Projekta materiāli ievietoti interneta vietnē eTwining, http://erasmus.pdps.lv

 

Pioritātes Eiropā

http://viaa.gov.lv/files/free/91/35491/erasmus_plus_programme_guide_lv_2015.pdf

 

Rīgas stratēģiskie mērķi un uzdevumi no 01.06.2010

1.1. U1.1. Nodrošināt vispārējās izglītības (t.sk. pirmsskolas un speciālās izglītības iestādes) pieejamību un kvalitatīvu izglītības programmu daudzveidību atbilstoši sabiedrības vajadzībām

 

 

 

 

Erasmus+ 2015/2017

01.08.2018

Counter CO.KZ