Project Report (lv)

Erasmus+ 2015/2017
Prew

 

 

Development and Implementation of Innovative Methods of Teaching Math, Science and languages in the Multicultural European Classroom to Increase Student Literacy and Prevent Early School Leaving 

2015 - 1 - LV01 - KA219 - 013422_1

 


Project Identification

Action Type

Stratēģiskās partnerības skolu sektorā (tikai starp skolām)

Project Agreement Number

 2015-1-LV01-KA219-013422_1

Project Title

Inovatīvo metožu izstrāde un izmantošana matemātikas, dabas zinātņu un valodu stundās, lai atbalstītu skolēnus ar zemiem sasniegumiem un skolēnus no imigrantu ģimenēm, kā arī novērstu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

Development and Implementation of Innovative Methods  of Teaching in the Multicultural European   Classroom to Increase Student Literacy  and Prevent Early School Leaving

Beneficiary Organisation Full Legal Name (Latin characters)

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

Contact Person

(Title, first name, last name, e-mail address)

 Ludmila Renge

ludmila.renge@gmail.com

Reporting Period

01/09/2015-31/08/2017

 

Projekta kopsavilkums

Please provide a short summary of the completed project.

Please recall that this section  may be used by the European Commission, Executive Agency or National Agencies in their publications or when giving information on a completed project. It will also feed the Erasmus+ Dissemination platform (see annex III of Programme Guide on dissemination guidelines). Main elements to be mentioned are:

 • Context/background of the project;

Rīgas Pārdaugavas pamatskolā un partneru skolās mācās skolēni no imigrantu un romu ģimenēm, kuriem pārsvarā ir zema mācīšanās motivācija, grūtības uztvert mācību saturu, līdz ar to zemi mācību sasniegumi. Nepieciešams motivēt skolēnus mācīties, lai nepieļautu pirmslaicīgu skolas pamešanu un pamatizglītības neiegūšanu. Iespējamie cēloņi meklējami skolēnu ģimenēs, kurām ir problēmas integrēties mūsdienu sabiedrībā. Skolēniem ir nepieciešams atbalsts, lai pilnveidotos un kļūtu par pilntiesīgiem Eiropas pilsoņiem, spējīgiem integrēties.

Projekta nosaukums

Inovatīvo metožu izstrāde un izmantošana matemātikas, dabas zinātņu un valodu stundās, lai atbalstītu skolēnus ar zemiem sasniegumiem un skolēnus no imigrantu ģimenēm un novērstu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

Iemesls, kādēļ skolas nolēma piedalīties šajā projektā, ir tas, ka skolu darbinieki katru dienu nodarbojas ar jautājumu risināšanu par imigrantu un romu ģimeņu bērnu integrāciju skolas sabiedrībā un viņu zemo mācību sasniegumu līmeņa uzlabošanu. Projekts nodarbojas ar kopīgu problēmu: motivācijas trūkums, zemi sasniegumi un kā rezultātā beidzama priekšlaicīga mācību pārtraukšana.

 • Objectives;

Projekta mērķis bija: izstrādāt mācību līdzekļus un sociālās inovācijas, kas atbalstīs skolēnus no migrantu ģimenēm un novērsīs priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu,
attīstīt multikulturālismu Eiropas klasē.

Projekta uzdevumi:
• izpētīt skolu etnisko sastāvu, skolēnus, kuri apgūst izglītību partneru skolās un skolotājus, kas izmanto dažādas metodes ar redzamiem panākumiem Portugālē, Kiprā, Vācijā, Islandē, Horvātijā un Latvijā, kā arī problēmas / grūtības, kas izraisa imigrantu, romu un citu tautību skolēnu zemus sasniegumus un novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu;
• izstrādāt, īstenot un dalīties inovatīvās metodēs starptautiskajā vidē;
• mudināt skolēnus uzskatīt valodas prasmes par lietderīgām visiem iedzīvotājiem, tādējādi sekmējot lasītprasmi un palielināt tādu studentu skaitu, kuri veiksmīgi apgūst obligāto izglītību;
• izstrādāt IKT apmācību un mācību līdzekļus: kompaktdiskus ar virtuālām ekskursijām, GPRS kartes, matemātikas lietojumprogrammas, zinātnes un valodas nodarbības.

 

Number and profile of participating organisations;

Projektā piedalījās skolotāji no sešām iesaistītajām valstīm - Portugāle, Horvātija, Īslande, Vācija, Kipra un Latvija.

 • Rīgas Pārdaugavas pamatskola (Latvija)

 • Städtische Adolf-Reichwein-Gesamtschule (Vācija);

 • Gymnasio Palouriotisisas (Kipra);

 • Agrupamento Escola de Gala Nascente (Portugāle);

 • Osnovna škola Marjan (Horvātija);

 • Grunnskólinn á Åsafirði (Īslande)

Projekta mērķgrupa bija vispārizglītojošo skolu dabas zinātņu, matemātikas un valodu skolotāji. Projekta gaitā skolotāji apzināja un izstrādāja skolēnu motivējošas mācīšanās un sociālās inovācijas metodes, kas atbalstīja skolēnus ar zemiem mācību sasniegumiem, no imigrantu ģimenēm un novērsa priekšlaicīgu skolas pamešanu, kā arī veidoja pozitīvu attieksmi pret multikulturālu vidi partneru skolās un klasēs.Ar šo projektu dalībnieki motivēja skolēnus veiksmīgi pabeigt skolu, uzlaboja viņu motivāciju, toleranci un starpkultūru kompetenci.

Par projektu atbildīgā iestāde bija Rīgas Pārdaugavas pamatskola.

·         Description of undertaken main activities;

Mēs uzsākām šo projektu ar jautājumu: "Kāpēc tā notiek?". Pirmkārt, projekta dalībnieki veica dazādas izpētes savās skolās, kas palīdzēja saprast šādu situāciju iemeslus un to sekas. Skolotāji kopā ar skolēniem veica pētījumus par savas valsts vēsturi un iemācījušies, kāpēc un no kurienes ieradušies migranti. Projekta dalībnieki petīja arī skolas etnisko sastāvu, noskaidroja skolēnu problēmas un tika mēģināts rast risinājumus, kuri palīdz tos pārvarēt.

Projekta gaitā skolas izstrādāja un ieviesa jaunas motivējošas skolēnu mācīšanās metodes, kas atviegloja skolēnu spēju pierādīt savas prasmes un zināšanas, sekmēja mācīšanās motivācijas uzlabojumus un palīdzēja skolēniem sekmīgi pabeigt skolu.

Projekta gaitā notika tādas aktivitātes, kā - pētījumu izstrāde, stundu vadīšana un rezultātu prezentācija, diskusijas; stundu  plānu, projektu darbu, datorprogrammu izstrāde un aprobācija, skolotāju pieredzes apmaiņa un semināri, videokonferences un semināru translācija ēterā.

 • Results and impact attained;

Īss rezultātu apraksts:

Taustāmie rezultāti: nozīmīgie rezultāti ietver mācību stundu plānu un resursu pieejamību citiem skolotājiem un skolotāju profesionālās kompetences palielināšanu:

 • reālie nodarbību, stundu,citu aktivitāšu plāni un demonstrējumi, prezentācijas, izmantojot video un Power Point, kuri var būt pielāgojami dažādām mācību vidēm;
 • pieejami dažādu mērķauditoriju vajadzībām (skolotāji, vecāki, lēmumu pieņēmēji, audzēkņi) pētījumu rezultāti;
 • multikultūras aktivitātes (skolēnu imigrantu iepazīšanās ar savas jaunās mītnes valsts vēsturi un kultūru, izmantojot dejas, mūziku, kā arī radīta interese par valsts valodu apguvi, izmantojot viktorīnas, kvestus un lomu spēles);
 • ICT rīki – apmācības datorprogrammas, virtuālās ekskursijas, mobilo tālruņu aplkikācijas un citi;
 • tika izveidota Projekta Tīmekļa vietne: www.erasmus.pdps.lv
 •  ziņojumi / biļeteni no apmācību sesijām- Newsletters Nr 1-5;
  • fotoattēli un videoklipi;
  • apmācības programma un prezentācijas.

Galvenie projekta netaustāmie rezultāti:

 • iesaistīto skolu pedagoģiskais personāls ieviesa, uzlaboja resursus savā ikdienas praksē un izplatīja kolēģu vidū. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi strādāt šajā virzienā, jo tas veicina visu dalībnieku personīgo, profesionālo un sociālo kompetenču pilnveidošanu;
 • inovatīvu mācību metožu izmantošana palīdzēja palielināt to skolēnu skaitu, kuri veiksmīgi pabeidza skolu un turpināja izglītību augstākās izglītības līmenī. Visbeidzot, visās skolās nebija neseksmīgu studentu no mērķgrupām, kā arī tie priekšlaicīgi nepameta skolu.
 • If relevant, longer-term benefits.
 • Runājot par projekta ilgtspējību, mēs varam apgalvot, ka, pētot un novērojot dažādu projektā iesaistīto valstu piedavājumus,katrs skolotājs, katra skola jebkurā valstī var iegūt idejas un pieredzi, izstrādājot labākas mācību programmas savai valstij.

Tāpēc, pirmkārt, mēs arī turpinām sadarboties ar projekta dalībniekiem, rakstām kopīgus projektus. Idejas, kuras iegūtas projekta laikā, izmantojam savas skolas ikdienā. Iesaistīto skolu pedagoģiskais personāls īsteno, pilnveido resursus savā ikdienas praksē, izplata pieredzi starp kolēģiem.

Otrkārt, mēs pievienojam projekta prioritātes skolas vīzijai un mainām skolotāju mācību programmas, tostarp jaunās pieejas, projektu resursus un rezultātus, kuru mērķis ir radīt multikulturālismu klasēs un atbalstīt nepietiekamos sasniegumus, un, protams, tos īstenot ikdienas mācībā praksē.

Turklāt eTwinning platformu izmantojam, lai atbalstītu projekta ilgtspējību: izvietojām informāciju par projektu, projekta mācības materiālus, prezentācijas, video.

3. Description of the Project

in this section, you are asked to give information about the objectives and topics addressed by your project;

Were all original objectives of the project met? How were they reached? Please comment also on any objectives initially pursued but not achieved in the project.

Pēdejās sanāksmes laikā notika atskats uz projekta aktivitatēm, iegūto rezultātu apspriede un anketēšana par projekta rezultātiem. Visas partneru skolas atskaitījās par padarīto un, atskatoties uz plānoto un veikto, varējam secināt, ka plāns tika izpildīts.

Pirmā uzdevumu grupa, ja to apkopo, bija:

1.  Apzināt un izstrādāt skolēnu mācīšanās un sociālo inovāciju metodes, kas atbalstītu skolēnus ar zemiem sasniegumiem, no imigrantu ģimenēm un novērstu priekšlaicīgu skolas pamešanu.

 • Visas partneru skolas izpētīja savu skolēnu etnisko sastāvu, kā arī tika apzinātas migrantu ģimenes, bērnu skaits tajās, tiek salīdzinātas un analizētas skolēnu no migrantu ģimenēm sekmes salīdzinājumā ar pārējo klases audzēkņu sekmēm, apzinātas viņu mācību problēmas, iemesli, to zinātniskais pamatojums un veids, kā rīkoties.

 

Pētījuma rezultāti bija atspoguļoti un apspriesti prezentācijas:

 1. "Skolas etniskais sastāvs";

 2. "Skolēnu - migrantu mācības, sekmes un problēmas";

Ar pētījumu rezultātiem tika iepazīstināti skolu darbinieki, vecāki un sabiedrība:

 • tika izstrādāti sekojošie macību līdzekļi ar mērķi palīdzēt un motivēt skolēnus macīties:

3 datorprogrammas:

 • Computer programmer "The many faces of Riga".Rīgas dažādas sejas (Latvija)

Programmer, Presentation

 

 • Virtuālas ekskursijas Melngalvju Nama arhitektūra un vēsture,

- stundu plāni ar GPS izmantošanu un pētījums par to lietderību darbā ar migrantu skolēniem (Portugāle)

- kvesti ( Izpēti Vecrīgu)  - Latvija

- projektu darbi

1. Par tēmu literārais tūrisms. Jānis Rainis - Latvija (J. Černakova, L. Renge, T. Moisejeva, I. Šinkareva)

Īslandes sagas - Īslande

Horvātijas kultūras mantojums - Horvātija.

2. Pieeja "ķīmija caur mūziku" - visas valstis

- stundu plāni –

Migrācija- integrēta stunda. (Latvia)

Drāmas izmantošana grieķu literatūras stundās(Kipra)

 Citi projekta uzdevumi bija:

 Identificēt un salidzināt Eiropas un nacionālas vertības, veidot pozitīvu attieksmi pret multikulturālu vidi Eiropas skolās.

·         Gatavojoties viesu uznemšanai, skolēni stundu laikā uzzināja par dalībvalstu kultūru, tradīcijām,

·         mācījās vārdus no dažadām valodām, dalībvalstu tautas dejas un dziesmas,

·         taisīja projektus, veltītus dažadām kultūrām, par tēmu valsts nacionālās tradīcijas, vēsture,multikulturālizms.

·         Vācu skolas skolēnu padome prezentēja savu darbu par tēmu "Skola bez rasisma".

·         Latvijas skolotāji un skolēni piedalījas kursos Migrācija,Attīstība un Cilvektiesības.

·         Rīgas Pārdaugvas pamatskolā tika novadīti semināri par dažādu nāciju īpašībām, kā arī tika apmeklēti dažādu tautību minoritāšu muzeji, reliģiskās un piemiņas vietas.

(http://erasmus.pdps.lv/_private/text/kursi1.htm)

 

 • Latvijā notika projektu nedēļa -“Mēs dažādi- mēs vienādi."- piedalījas 2.-9 klašu skolēni, viņu vecāki, kā arī tika pieaicināti nacionālo biedrību pārstāvji.

 • Horvātija taisīja 3 projektus ar skolēniem par multikultūriem aspektiem un nacionālajām

vērtībām.

 • Visās dalībvalstīs skolēni piedalījās pētījumos “Manas valsts slavenās un skumjās vēstures lappuses" un prezentēja rezultātus.

Uzdevumam "mudināt skolēnus uzskatīt valodas prasmes par lietderīgām visiem iedzīvotājiem, tādējādi sekmējot lasītprasmi un palielināt tādu studentu skaitu, kuri veiksmīgi apgūst obligāto izglītību" bija veiktas tādas aktivitātes, kā:

 • Vācijas skolotāji izstrādāja speciālo programmu "Language", kura palīdz skolēniem, īpaši no migrantu ģimenēm apgūt ortogrāfiju un gramatiku, mācību priekšmetu terminoloģiju.

 • Latvijas skolēni piedalījas datorprogrammas "Rīgas dažādās sejas" ierunāšanā četrās valodās:krievu,latviešu, angļu,vācu.

 • Visās skolās skolēni bija aktīvi iesaistīti viesu uzņemšanā, izmantoja angļu valodas zināšanas starptautiskai komunikācijai, rīkoja koncertus, gatavoja atbildes uz jautājumiem, prezentēja savu darbu- šādā veidā skolēni izjuta cik svarīgi zināt valodas, kā arī piedalījās realās situācijās, kurās viņi varēja praktizēt savas zināšanas. Dažās skolās skolēni arī vadīja ekskursijas pa skolu un darbojās kā asistenti apmācību laikā(Latvijā).

 • Karjeras izvēles pasākumi notika visās skolās, kad skolēni izmēģināja dažādas profesijas un apzinājās savas spējas, kā arī ieguva priekšstatus par to, ko grib darīt pēc skolas, kāda izglītība viņiem ir vajadzīga- tas viss motivē viņus veiksmīgi pabeigt skolu, lai sasniegtu savu mērķi- saistībā ar šo tēmu Islandē tika veidota speciāla sociāli inovatīva sistēma.

What were the achievements of the project? Please provide a detailed description of the project results (if they are not listed in the sections "intellectual outputs", "multiplier events" or "learning, training, teaching activities"). Please describe achievements exceeding the initial expectations, if relevant.

Galvenie projekta sasniegumi ir :

-visi skolēni no mērķgrupas veiksmīgi pabeidza 2016./2017.m.g.;

-skolotāji-projekta dalībnieki ieguva vērtīgu pieredzi un paaugstināja savu profesionālo kvalifikāciju;

-izglītības iestādes dalībvalstīs paaugstināja savu darba kvalitāti.

Rezultāti:

Pirmais, ko izdarīja projekta dalībnieki, uzzināja par dalībvalstu izglītības sitēmām un skolu īpāšībām, veiksmēm un grūtībām.

Otrais solis bija veikt izpēti, lai saprastu ar ko sākt, ko un kā darīt.

Sabiedrībai, projektu dalībnieki piedāvā 5 pētījumu rezultātus:

 • Skolu etniskais sastāvs;

 • Skolēnu no migrantu un romu ģimenēm mācību rezultātu salīdzinājums ar citiem skolēniem;

 • Skolēnu no migrantu un romu ģimenēm biežāk sastopamās problēmas mācīšanās procesā;

Kopā ar skolēniem skolas veica pētījumus, projekta darbus, organizēja izstādes par tadām tēmām:

 • Valstu vēstures skumjās un slavenās lappuses;

 • Kas ierodas mūsu valstī? Kā izdodas integrēties sabiedrībā?

 • Kāpēc cilvēki emigrē no valsts uz valsti?

Meklējot izskaidrojumus visiem šiem jautājumiem, mēs apzinājām, ka dažādās valstīs ir dažādas situācijas.Piemēram, Vācijā, Portugālē un Kiprā skolēni nepamet skolas, klašu sastāvā ir ap 60% migrantu.Tāpēc šī valstīm jau ir liela pieredze, ar kuru šo valstu pārstāvji varēja dalīties ar Latviju, Islandi un Horvātiju, kur procentuāli migrantu ir mazāk. Pateicoties šim projektam dalībvalstu pārstāvji ieguva unikālu iespēju apzināt efektīvas, aprobētas metodes un ieraudzīt, kā dzīvē tas viss notiek.

Pēc visa tā apzināšanas, sākās metodiskais darbs. Skolotāji čakli un rūpīgi strādāja, un kā rezultāts, tika izstradāti, aprobēti un prezentēti daudzi mācību līdzekļi projekta dalībniekiem un sabiedrībai:

 (šobrīd vairāk nekā 2080 unikālo apmeklētāju), kur iespējams projekta rezultātus.
http://erasmus.pdps.lv/_private/text/latvia_siberian4.htm

Tēmai Literārais tūrisms tika vēltīti trīs mācību līdzekļi:

2.      Kvests Izpēti Vecrīgu. Skolēnu vecums- no 13 gadiem.Var būt novadīts kā ārpusstundu nodarbība. Aprobēts starptautiskajā nometnē un ar sadarbības partneriem vizīšu laikā. Skolēni tika sadalīti grupās un izpildīja uzdevumus, atrodot objektus Vecrīgā un atbildot uz jautājumiem. (Latvija)

ICT rīki:

1.      virtuāla ekskursija "Melngalvju nams" programmā tika apskatīti nama arhitektūras elementi, to semantiskā nozīme, nama vēsture. Skolēniem tika piedavāts izpildīt uzdevumus, skolēnu vecums- 12-16 gadi- priekšmeti- vēsture, vizuālā māksla, koku apstrāde, literatūra(Latvija).

2. Datorprogramma "Rīgas dažādās sejas"

 • Četras valodas.

 • Priekšmeti: Latvijas vēsture, valodas, sociālās zinības.

 • Vecums-10-16 gadi (Latvija).

 • Autors - Tatjana Moisejeva

Computer programmer "The many faces of Riga".

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi šie darbi veicināja skolēnu integrāciju Latvijas vidē, starpkultūru sadarbību, motivēja padziļināt zināšanas interesantā formā:

3. Sākumskolas skolēniem - matemātikas iemaņu attīstīšanas trenažieris 1.-4. klašu skolēnu matemātikas multimediju ceļvedis "Vadims ir matemātikas pamatskolā".

Instruments ir izstrādāts matemātisko prasmju trenēšanai un testēšanai, kā arī loģiskās domāšanas attīstīšanai bērniem, kuriem ir problēmas materiāla izpratnē, bērniem ar zemu attīstības pakāpi vai svešvalodā mācīti skolēniem. (Latvija)

Autors - Tatjana Moisejeva

 

VADIM  IS LEARNING MATHEMATICS AT ELEMENTARY SCHOOL

· stundu plāni ar GPS izmantošanu (Portugāle).

projektu darbi - Multikulturālas aktivitātes skolēnu imigrantu iepazīstināšanai ar savas jaunās dzīvesvietas valsts vēsturi un kultūru, izmantojot dejas, mūziku, kā arī veicināt izpratni par izmantotajām valodām, izmantojot viktorīnas, kvestus un lomu spēles (Latvija, Horvātija).

Prezentācija Mācīšanās aplikāciju veidošana mobilajam telefonam un to izmantošana mācību procesā.

stundu plāni:

1. Open lesson - Cross curricula Migration lesson.

English/Social studies/Geography –

Form 8A -

Ludmila Renge -

stundas plāns,  prezetacija

 

2. Open lesson

Physiotherapy

Form 9B -

Tatjana Zashirinskaja

stundas plāns

3. Open lesson

Form 1A

The animal world of Latvia

Lidija Lazareva,

stundas plāns, video

 

 

4. Mūzikas stunda immigrantu klasē. Dziesma tika ilustrēta ar darbībām-tādā veidā skolēni labāk atceras vārdus  - Vācu skolā - video.

 

 

5. Drāmas izmantošana – Kipra, stundu plānu prezentācijas, filma

 

 

 

Sasniegumi, kas pārsniedz sākotnējās cerības:

· Projekts "ķīmija ar mūziku"

Visi partneri veica projektu "Ķīmija ar mūziku", kuru ierosināja Portugāles komanda sadarbībā ar Porto universitāti. ļoti daudzi izbaudīja projektu un, strādājot kopā, ieguva pašpārliecinātību un palielināja ķīmijas zināšanas.

·         Šajā periodā Rīgas Pārdaugavas pamatskolā notika dažādi semināri un vebināri par migrantu tēmu, kā arī mūsu skolotāji un skolēni apmeklēja kursus par migrāciju tēmu “ Migrācija. Attīstība. Cilvēktiesības".

·         16.02.2016. Notika atklātais starptautiskais onlain-seminārs (Videokonference).

Tēma: “Migrantu un bēgļu izglītošana. Diasporu mijiedarbība." Organizatori - Rīgas Pārdaugavas pamatskola. Piedalījas 6 valstu pārstāvji.

http://www.pdps.lv/_private/text/2016/2016_42_ru.htm

 • Šajā laika posmā arī Pārdaugavas pamatskolā notika projekta nedēļa ar mērķi veidot pozitīvu attieksmi pret multikulturālu vidi Eiropas klasē par tēmu "Bērni vienoti - mēs un citas tautības. Nacionālais atlants Rīgas Pārdaugavas pamatskolā “Vienotība dažādībā". Skolēni pētīja izvēlētās valsts un nacionalitātes tradīcijas, kultūru, vēsturi, virtuvi, apmeklēja nacionālo minoritāšu kopienas, kultūras centrus, reliģiskās vietas. Nobeigumā tika sagatavotas krāšņas prezentācijas.

http://erasmus.pdps.lv/_private/text/latvija_sem3.htm

http://erasmus.pdps.lv/_private/text/latvija_eks.htm

·         2016.g 1.aprīlī Rīgas Pārdaugavas pamatskolā notika pedagoģiskais seminārs “Romu etnokultūras komponente Latvijas izglītības iestādēs". To dalībnieki bija skolotāji, izglītojamo vecāki, sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Pirms tam skolā notika romu un migrantu skolēnu interaktīvā tiešsaistes aptauja. Pēc tam tika organizēta diskusija par šo tēmu.

http://erasmus.pdps.lv/_private/text/latvija_romi14_7.htm

http://erasmus.pdps.lv/_private/text/latvija_sem2.htm

izpēte http://erasmus.pdps.lv/_private/text/latvija_romi14.htm

 

 

Apspriest romu tēmu izvēlējamies tāpēc, ka Rīgas Pārdaugavas pamatskolā romu bērni, tāpat kā migrantu bērni, mācās katrā klasē un prasa īpašu uzmanību. Semināra laikā tika apspriesti sekojošie jautājumi:

·           Ģimenes nozīme bērnu izglītošanā.

·           Romu bērnu adaptācija 1. klasē. Tika apzinātas problēmas - skolēniem trūkst pirmsskolas sagatavošanas, nav attīstītas komunikācijas prasmes, vāji attīstīta runa, sadzīves un higiēnas prasmes. Trūkst pieredzes par Latvijas sociālajām garantijām.

·         Problēmas sagādā dažādu tautību laulības un mūdienu uzskati par izglītību. Vecāku neizglītotība un bērnu izglītošana. Romi skolā - asimilācija vai izolācija? (Rodas jautājums organizēt kopīgu vai nošķirtu apmācību?)

·         Romu diskriminācija skolā (Piemēram - vai mācoties sākumskolā romi var izmantot savu valodu? Izmantot citu valodu traucē neapgūtā pirmsskolas izglītība). Cik lielā mērā šobrīd tiek risināts jautājums par romu izglītošanas problēmām Latvijā? Vai ir ieteicams organizēt sagatavošanu romu valodā, apgūstot to tradīcijas?

·         Materiālā stāvokļa problēmas (trūkst pieklājīga apģērba, lai apmeklētu skolu) un citas grūtības, kas saistītas ar skolas apmeklēšanu.

Vēl viena rezultātu daļa ir aprakstīta sadaļā “Learning teaching,training", kur tie tiek prezentēti

Citi projekta rezultāti:

•Notika ideju un labas prakses apmaiņa starptautiskajā platformā;
• Skolotāji ieguva vērtīgu starptautisko pieredzi;
• Ir kopīgas zināšanas migrantu skolēnu apmācībai, un pilnveidotas skolotāju zināšanas par to, kā sadarboties ar šādiem skolēniem, kuri mācās gandrīz visās skolās;
• Dalībnieki ieguva jaunu labāku IKT un angļu valodas iemaņas;
• Visbūtiskākais ir tas, ka notika starpkultūru dialogs un diskusijas par mācību un audzināšanas metodēm.

 • Nozīmīgie rezultāti ietver mācību stundu plānu un resursu pieejamību citiem skolotājiem un skolotāju profesionālās kompetences palielināšanu.

 • Iesaistīto skolu pedagoģiskais personāls ieviesa jaunaspieejas, uzlaboja resursus savā ikdienas praksē, izplatīja kolēģu vidū. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi strādāt šajā virzienā, jo tas veicina visu dalībnieku personīgo, profesionālo un sociālo kompetenču pilnveidošanu.

 • Projekta laikā skolās tika izstrādātas un ieviestas jaunas mācību metodes, kas atvieglo skolēniem spēju demonstrēt savas prasmes un zināšanas, veicināja motivācijas uzlabošanu un palīdzēja skolēniem veiksmīgi pabeigt skolu.

 • Sanākot kopā dažādām kultūrām gan ārzemēs, gan mājās, uzlaboja starpkultūru dialogu. 

Mēs uzskatām, ka projekts ir sniedzis skolotājiem jaunas zināšanas, veicinājis jaunu pieeju apgūšanu, pasniedzot mācību priekšmetus.

Viss kopumā, kā arī iegūtie IT rīki, palīdzējis mūsu skolotājiem un skolēniem iegūt godalgotas vietas pilsētas un valsts olimpiādēs dabas zinātņu priekšmetos un augsto 58. vietu PISA pētījumos(Latvija kopumā ir 102.vietā).

Varam secināt, ka darbs projektā noritēja saskaņā ar plānu, regulāri tika izpildīts uzdotais, un vienmēr augstākajā līmenī.

In what way was the project innovative and/or complementary to other projects already carried out?

Daži no mūsu partneriem jau ir piedalījušies līdzīgos projektos. Piemēram, Rīgas Pārdaugavas pamatskola uzsāka projektu Inovatīvas metodes zinātnē 2014. gadā, bet tajā piedalās tikai zinātņu skolotāji, turklāt šī projekta galvenais mērķis bija stundas.
Ar šī jaunā projekta palīdzību, dalībnieki uzlaboja mācību metožu kvalitāti un skolotāju kvalifikāciju.
Šis projekts apvienoja matemātiku, zinātni un valodas un nodarbojas, ne tikai ar stundu plāniem, bet arī ar ārpusklases aktivitātēm, sociālajiem jauninājumiem, kā arī IKT. Jo īpaši, izmantojot šo projektu, mēs veicinājām daudzdisciplīnu un starpdisciplīnu pieeju; integrējām pamatzināšanas (matemātikas, zinātnes un rakstpratības) mācīšanu; veicinājām uz problēmu balstītu mācīšanos un sekmējām novatorisku pieeju mācīšanās tehnoloģijai, kuras mērķis ir novērst zemus sasniegumus un priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Projekta unikalitāte ietver aptaujas, kas sniedza dalībniekiem iespēju labāk izprast problēmu cēloņus.

What was the most relevant horizontal or sectoral priority addressed by your project?(multiple selection possible)

Supporting schools to tackle early school leaving (ESL) and disadvantage as well as to address all students from the lowest to the high level

 

What were the other relevant horizontal or sectoral priorities addressed by your project?(multiple selection possible)

Addressing low achievement in basic skills through more effective teaching methods

Developing basic and transversal skills using innovative methods

In case the above selected priorities are different from the ones in the application, please explain why.

Early School Leaving / combating failure in education

ICT - new technologies - digital competences

Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. school development

4. Project Management

Which activities and indicators of achievement (quantitative and qualitative) did you put in place in order to assess whether and to what extent did the project reach its objectives and results? How did you measure the level of success?

Studentu vērtējumi un vērtēšanas sasniegumi tika pārbaudīti katrā valstī, veicot iepriekšējus testus, pēcpārbaudes, mācību rezultātu analīzi projekta sākumā un beigās. Skolēniem, kas piedalījās projektā, tika lūgts aizpildīt sākotnējo anketu, ar kuras palīdzību tika uzraudzīta viņu motivācija.

 Dažas skolas (Latvija) piedalījās PISA novērtēšanā, kur piedalījās arī mērķa grupas (romu) studenti.
Rezultāti mums parādīja, ka partnerības mērķi ir sasniegti un gaidītā ietekme ir sasniegta.
- skaitliskā analīze - cik daudz cilvēku piedalījās, cik aktīvi viņi bija - projekta statistika.

-Transnacionālo sanāksmju laikā katru reizi notiek prezentēta darba analīze. Projekta galvenais koordinators tos apkopo un izvirza jaunus uzdevumus uzlabošanai.

 
Projekta kvantitatīvie rezultāti

 

indikātors

Horvātija

Portugale

Kipra

Īslande

Vācija

Latvija

               Kopā

projektā aktīvi un netieši iesaistīto skolotāju skaits

25

12

10

21

15

45

128

projektā aktīvi un netieši iesaistīto skolēnu skaits

250

140

200

146

220

220

1156

cilvēku skaits (ārpus skolām) piedalījās dažādās projekta aktivitātēs

130

120

15

7

2

100

374

papildu stundu plānu / projektu darbu skaits (sagatavojuši dažādi kursu pasniedzēji)

30

25

8

12

4

30

109

izveidoto mācību rīku skaits (rezultāti)

4

4

2

4

3

4

21

semināru skaits / tīmekļa konferences par projektu skolotājiem un sabiedrībai

4

3

2

5

4

5

23

publikāciju skaits plašsaziņas līdzekļos (laikraksti, internets)

3

3

2

4

9

3

24

projektā veltīto radio un televīzijas programmu skaits

1

4

0

0

0

3

8

projektam veltīto rakstu skaits priekš projekta žurnālam (Newsletter)

1

1

1

1

1

1

5

projekta laikā veikto pētījumu / aptauju skaits

4

4

2

3

2

5

20

How were the quality, effectiveness and efficiency of the project monitored and evaluated (include budget control and time management)? Please mention the involved staff profiles and frequency of such activities.

Projekta kvalitāte tika novērtēta:
- ar dalībnieku aptaujas anketu analīzi, kas tika īstenota pēc katras starpvalstu tikšanās un projekta beigām;
- Notika skolēnu aptauja  pirms un pēc katras īstenotās darbības, piemēram tas redzams Kipras prezentācijā
https://www.youtube.com/watch?v=a1k27lZgmqM&t=7s;

- visi rezultāti tika apspriesti transnacionālās sanāksmes laikā;
-turklāt, sanāksmju un apmācības laikā notika diskusijas par katras valsts prezentāciju - dalībnieki izteica savu viedokli par metožu lietderību, iespējām to īstenot savā valstī;

-katras sanāksmes laikā projekta dalībniekiem atgādināja mērķus un uzdevumus, un tie tika adresēti projekta aktivitātēm plānā, kā arī uzraudzīja uzdevumu un progresa īstenošanu saskaņā ar plānu;
-pēc katras sanāksmes tika veikts novērtējums - pēc tam, kad Portugāle un Vācija apmeklēja dalībniekus, kuri tiešsaistē aizpildīja anketu, bet Horvātijas, Kipras, Īslandes pārstāvji - brīvā veidā pauda savu viedokli rakstiski.
No iegūtās informācijas, mēs varam secināt, ka projekts tika izpildīts saskaņā ar plānu, uzdevumi tika veikti regulāri ar augstu entuziasmu.

Visas mūsu finanses tika pakļautas neatkarīgai finanšu struktūrai, mēs uzrakstījām ziņojumus par pabeigtām darbībām. Uz vietas skolas vadītāji kontrolē visus līdzekļus. Lielākajai daļai vadītāju bija vispārēja ekonomiska atbildība par projekta īstenošanu.

 

If relevant, please describe any difficulties you have encountered in managing the implementation of the project and how you and your partners handled them. What measures were used to handle project risks (e.g. conflict resolution processes, etc.)?

Patiesībā mēs novērsām problēmsituācijas sagatavošanas stadijā - visi dalībnieki ir parādījuši sevi no labākās puses, ir izveidotas labas attiecības, kopīgi strādājot pie projekta idejām. Sagatavošanās posms parādīja, ka dalībnieki bija ļoti precīzi un strādīgi cilvēki, un divu gadu laikā mums nebija konfliktsituāciju.

5. Implementation

Please describe the activities organised by your project and elaborate on the methodology you applied.

Mācību metodes mēs uzskatām kā skolotāja un skolēnu didaktiskās sadarbības paņēmienu sistēmu, kuras ietvaros skolēni apgūst jaunas zināšanas, prasmes, attīsta izziņas spējas.

Projekta laikā tika novadītas dažādu veidu aktivitātes un izmantotas vispusīgas metodes:

1.Petījumi- problēmu risināšanas metode, statistikas metode, projektu metode,

datu izzināšanas paņēmieni: eksperiments, novērošana, aptauja, intervija, tests, darbs arhīvos, informācijas meklēšana internetā.

 Datu analīzes paņēmieni – statistika.

2.Mācibu stundas, ārpusklase pasākumi,ICT izstādes -tika izmantotas interaktīvas metodes:

Lomu spēles, drāma, diskusijas, prāta vētra, situāciju izspēle, projektu darbi, problēmuzdevumi, macību ekskursijas, filmas veidošana, literatūras studijas, situāciju

izspēle, kvesti, reālo produktu veidošana, izstādes.

3.Apmācības, semināri, pieredzes apmaina: lekcijas,demonstrējumi, instruktīvas sarunas, diskusija, situācijas analīze.

4.Citi:sociālās inovācijas

 

Please provide detailed information in particular about the project activities that were supported by the grant for Project Management and Implementation.

 • Izmantojot budžeta kategorijas “Projekta vadība un īstenošana" finansējumu, skola iegādājās 15 monitorus datorklasei, projektoru un ekrānu, kurš izmantots apmācībai, vēl dāži projektori un interaktīvas tafeles, 6 planšetdatori. Apmācībai arī bija pirkta speciāla programmatūra un iekārtas. Nauda izmantota arī viesu uzņemšanai, ēdināšanai, transportam, suvenīriem, rakstāmpiedurumiem. Tika nopirkts sublimators, speciālais printeris un materiāli suvenīru izgatavošanai.
 •  How did the project partners contribute to the project? Please detail specific competences brought in by the partner organisations.

Mēs uzskatām, ka stratēģiskajās partnerībās jāiesaista vispiemērotākie un daudzveidīgākie partneri, lai gūtu labumu no savām atšķirīgajām pieredzēm, profiliem un īpašām zināšanām, lai radītu atbilstošus un kvalitatīvus projekta rezultātus.
Projekta dalībnieki bija:
Rīgas Pārdaugavas pamatskola (Latvija)
Städtische Adolf-Reichwein-Gesamtschule (Vācija);
Gymnasio Palouriotisisas (Kipra);
Agrupamento Escola de Gala Nascente (Portugāle);
Osnovna škola Marjan (Horvātija);
Grunnskólinn á Isafirði (Īslande)

- atlasītajiem partneriem viņu skolās bija līdzīgas problēmas un viņi meklēja vislabākos risinājumus. Visi partneri bija aktīvi, un tiem bija kopējas interešu jomas. Kopējās interešu jomas ir daudzvalodība, multikulturālisms, zemi sasniegumi un priekšlaicīga macību pārtraukšana.

Projekta laikā visiem dalībniekiem bija noteikti uzdevumi. Daži uzdevumi bija obligāti katrai dalībvalstij: pētījums par skolēnu etnisko sastāvu, pētījums un ieguldījums valstu vēsturē un valstu izglītības sistēmas iepazīstināšana.

Otrā uzdevumu daļa bija dalībnieku izvēle. Viņi izvēlējās metodes atbilstoši viņu interesēm un iespējām, ņemot vērā projekta mērķi un uzdevumus.
Divu gadu laikā projekta komanda stingri izpildīja plānu un veica šādas darbības:
• Katrs partneris bija atbildīgs par aptauju rezultātu novērtēšanu patstāvīgi.
• Portugāle sagatavoja sākotnējo anketu, kas tika izmantota, lai noskaidrotu imigrantu etnisko sastāvu un problēmas dalībnieku valstīs.


-Latvija bija koordinatorvalsts. Koordinators nodrošināja partneriem gatavu dokumentu plūsmu. Latvijas partneris bija atbildīgs par projekta mājas lapas izstrādi, apraidi un atjaunināšanu.
• Tika veiktas un novērtētas dažādas skolēnu orientētas, pētījumu un problēmu risināšanas metodes - to izdarīja visas valstis.
• Kad mācības un citas aktivitātes tika plānotas, tās tika veiktas iesaistītajās valstīs (ja tas bija iespējams, tās tika uzņemtas ar videoierakstu) un to mācību efektivitāte bija izvertēta- visās valstīs.
• Tika veicināta sadarbība ar izglītības iestāžu speciālistiem no universitātēm, sabiedriskām organizācijām Latvijā un citām iesaistītajām valstīm, lai nodrošinātu intelektuālo atbalstu projektam - Latvijā, Vācijā, Kiprā, Islandē.

• Visas dalībvalstis piedalījās projektā "Ķīmija ar mūziku". Tika radīti daudzvalodu dzejoļi par ķīmiskajiem elementiem.
• Viens no projekta rezultātiem bija projekta žurnāls. Žurnālam tika izmantots standartizēts formāts, kuru partneri no Kipras izstrādāja visiem dalībniekiem. Katrai skolai bija pienākums atspoguļot jaunumus un sniegt atsauksmes.
• Katra skola bija atbildīga par sanāksmju un kultūras aktivitāšu organizēšanu, palīdzot partneriem, atrast piemērotu apmešanās vietu un transportu vietējā teritorijā un dot citiem partneriem iespēju uzzināt par valsti un kultūru, ko viņi apmeklē. Partneri, kuri uzņēma projekta dalībniekus, sagatavoja uzņemšanu ar lielu atbildības sajūtu, un pieredzes apmaiņa notika draudzīgā atmosfērā.

Tādējādi katrs partneris bija atbildīgs par savu ieguldījumu, līdz ar to visām dalībvalstīm bija vienlīdzīga atbildība, plānojot, uzsākot un īstenojot.

Dažādu sešu valstu organizāciju līdzdalība projektam rada patiesu pievienoto vērtību, ņemot vērā to īpašās iemaņas.


-Piemēram, Kipras skolu skolotājiem ir īpašas programmas jaunpienācējiem, kas sniedz atbalstu grieķu valodas un matemātikas apguvei, izmanto dažādas pieejas un papildu mācību programmas studentiem, piemēram, konkursi, mūzikas pasākumi, teātris, māksla, brīvprātīgums, muzeju apmeklējumi un citas skolēnus interesējošās vietas, tāpēc jāpiemin, ka imigrantu skolēni ir gatavi aktīvi piedalīties savas skolas sociālajā dzīvē un iejusties kopienā. Projekta gaitā viņi pētīja tēmu :Drāmas izmantošana grieķu valodas mācīšanai migrantu klasē.


- Portugāles skola savā skolā nodrošināja daudzvalodību un multikulturālismu, izmantojot Eiropas klubu un IKT izmantošanu. Skolotāji izveidoja un aprobēja stundas ar GPS izmantošanu un pēc tam aptaujāja skolēnus par to lietderīgumu.


-Vācu skola ir ieguvusi šādu pieredzi: savas skolas mācību procesa organizācijā ieviesa jaunu stundu modeli, ko nosauca par "valodu", kur skolotāji cenšas pastiprināt vācu valodu jaunākā vecuma vācu un migrantu skolēniem, kuriem bieži vien ir grūti saprast tekstus, veidot rakstiskus tekstus, kā arī ortogrāfiski pareizi rakstīt. Tika izveidota filma, kur skolēni stāsta par savām veiksmēm, pateicoties šai inovācijai un skolas programmā ienviestajām izmaiņām.

- Īslandes skolā ir metode, kā samazināt skolas priekšlaicīgu pārtraukšanu, strādājot kopā ar sabiedrību. Studenti, kuriem draud izstāšanās, vienu dienu nedēļā strādā uzņēmumos, kas viņiem šķiet interesanti, piemēram: celtniecības sabiedrība, spēļu, kancelejas un pārtikas preču veikalos. Skolotāji bagātināja mūs ar IT pieejām –viņi plaši izmanto IPads individuālajam darbam ar migrantiem un izmanto IT programmas, kas dod lielāku iespēju strādāt ar skolēniem dažādos veidos.

-Horvātija deva ieguldījumu projekta darbam ar ideju par kultūras mantojumu.

- Latvijas skolotāji paaugstina skolēnu toleranci, motivāciju un lasītprasmi, izmantojot īpašus lasīšanas un literārā tūrisma veidus, kā arī izmanto informācijas tehnoloģijas, lai palielinātu skolēnu motivāciju.
Neapšaubāmi, ka dažādas pieredzes un metožu sinerģija bagātināja katru skolas darbinieku pieredzi un veicināja Eiropas dimensiju.
Projektu grupai bija tādas īpašības kā augsta līmeņa profesionalitāte, iniciatīva, atbildības sajūta un draudzīgas attiecības. Projekta partneru starpā netika veiktas nekādas izmaiņas, un nebija nekāda iemesla tās ieviest.

Viss, ko mūsu lielā komanda bija izdarījusi, bija daudz vairāk, nekā tas bija rakstīts pieteikumā. Visi projekta dalībnieki izvērsa šī projekta uzdevumus interesantās, noderīgās darbībās, kas mainīja daudzu skolēnu, skolotāju un skolas dzīvi.

 

 What is your qualitative appreciation about the cooperation and communication between the partners and with other relevant stakeholders during the implementation of this project? What are the positive and negative elements of this cooperation process? What are the elements you would improve if you were to carry out a similar project in the future?

 • Projekta gaitā sešās sanāksmēs notika tieša saziņa.Saikne ar partneriem projekta laikā veicināja sociālo kohēziju.
 • Ātrai komunikācijai, dokumentu apmaiņai projekta dalībnieki izveidoja Facebook grupu :European classroom.
 • Projekta vietnē, izmantojot Google platformu, izveidojam kalendāru, lai dalībnieki un sabiedrība varētu sekot līdzi pasākumiem un projekta gaitai.
 • Projekta dalībnieki sazinājās arī izmatojot e-pastu un What’s up.
 • Notika vairākas tikšanās ar ieinteresētajām pusēm: vecāku padome, skolēnu padome un metodisko komisiju vadītāji.

What target groups were addressed in your activities plan? Were the target groups changed in comparison to the ones identified in the application form?

Galvenie projekta ieguvēji ir skolotāji, skolu dalībnieki, dalībnieku organizācijas, valstu izglītības sistēmas:
• skolotāji:
Mēs uzskatām, ka šis projekts viņiem bija sava veida apmācība, tādējādi skolotāji uzlaboja savas prasmes, apguva jaunas metodes, paņēmienus ikdienas darbam.
- ar mūsu projekta palīdzību mēs uzlabojām mūsu darbinieku svešvalodu prasmi un daudzi no viņiem ieguva motivāciju mācīties svešvalodu.
• Mūsu iestādes:
- nodrošināt izglītību augstākā līmenī un labākā kvalitātē
• skolēni:
- Mēs uzskatām, ka izglītības darbinieku izglītošana par atšķirībām tieši ietekmēja jauniešu izaugsmi, multikulturālisms un daudzvalodība kļuva par ikdienas praksi klasēs.
Mūsu skolām ir jāīsteno labākas Eiropas īpašības visos mūsu dzīves aspektos. Mēs stingri
uzskatām, ka ar šo projektu skolēni un skolotāji kļuva lielākā mērā motivēti apgūt svešvalodas un palielināt zināšanas par citām kultūrām.
- Mācību motivācija, sasniegumi palielinājās, bet samazinājās to skolēnu skaits, kuri pametuši skolu.

Veidi kā realizējās komunikācija ar mērķa grupām :
• apmeklējot seminārus, daloties pieredzē;
• Iepazīšanās ar projekta resursiem, izmantojot brošūras, projekta žurnālus, projekta vietnē;
• Atbildot uz anketas jautājumiem, piedaloties pētījumos;
• Iepazīšanās ar projekta resursiem, videoklipiem, fotogrāfijām, izmantojot internetu;
• sniedzot zināšanas par projektu;
• apmācības semināros, lai saņemtu tiešu kvalifikācijas celšanu;
• palīdzot sagatavot videoklipus, IKT rīkus un citus resursus, tulkojumus.

Transnational Project Meetings

Please describe the Transnational Project Meetings organised within your project. What was the purpose and frequency of the transnational project meetings and who participated? Please elaborate how these meetings served the purpose of project coordination and implementation and in case there is a difference between what was planned and what was implemented, please explain why.

Visas starpvalstu sanāksmes notika saskaņā ar sākotnējo plānu: 2015./2016. Tika rīkotas trīs starpvalstu sanāksmes - Portugālē, Vācijā un Horvātijā.
2016./2017.mācību gadā mums bija divas starpvalstu tikšanās Kiprā un Īslandē un viens īslaicīgs mācību pasākums Rīgā Latvijā.

Kopumā, runājot par sanāksmēm, ir vērts uzsvērt, ka to mērķis bija ne tikai koordinēt projekta gaitu. Faktiski katra projekta sanāksme bija kā īstermiņa mācīšanās un mācīšanas pasākums ar plašu pieredzes apmaiņu, ar daudzām prezentācijām un diskusijām par paveikto darbu. Liela daļa skolu pārstāvji katrā valstī - skolotāji, skolēni, vecāki - bija iesaistīti sanāksmju organizēšanā un piedalījās tajās. Visās valstīs dalībnieki iepazinās ar praktisko darbu, kas tiek veikts ar bēgļiem un migrantiem skolās, kā arī skolēnu integrāciju skolas ikdienas dzīvē, sabiedrībā.
Portugālē, Vācijā, Kiprā, Latvijā un Īslandē pilsētu mēri projektu dalībniekus uzņēma pašvaldības līmenī, tādējādi apliecinot projekta nozīmīgumu kopienai.

Tomēr, iegūstot finansējumu tikai divu cilvēku ceļošanai no katras valsts, skolas bieži vien pārstāvēja trīs līdz pieciskolotāji - tie bija projekta koordinatori, direktori, IT speciālisti un skolotāji, kuri aktīvi piedalījās projekta pasākumos, izstrādāja mācību līdzekļus.

1. posms – 2015. gada septembris- oktobris.

Mērķis: iepazīties ar izglītības sistēmu Vācijā, Īslandē, Portugālē, Horvātijā, Kiprā un Latvijā, salīdzināt mācību plānus un standartus mācību priekšmetos. Projekta dalībnieki sagatavoja prezentācijas. Transnacionālā sanāksmē oktobrī (22.10-24.10.15) tika prezentētas sešu valstu izglītības sistēmas (valsts izglītības standarti, skolēnu mācību organizācija, skolas vide), tika iegūta informācija par izglītības sistēmām partneru valstīs, apspriestas atšķirības un līdzības sadarbības valstu izglītības sistēmās, tika izstrādātas vienotas tēmas un termini, pie kuriem turpmāk tika strādāts. Sanāksmes laikā tika definētas turpmākās stratēģijas un termini. Visām partneru skolām tika dots uzdevums - veikt skolēnu nacionālā sastāva un skolēnu migrantu problēmu izpēti ( līdz februārim) un novadīt radošos projektus par savas valsts vēsturi. Projekta dalībniekiem bija arī jāizveido profili e-Twinningā un Google.

Sanāksmes laikā tuvāk iepazināmies ar Agrupamento de Escolas Gala Nascente, Vila Nova de Gaia (Portugālē) mācību priekšmetu kabinetiem, laboratorijām, bibliotēku, mācību darbu skolā, ar pedagogiem un atbalsta personālu. Skolotāji iepazinās ar interesanto pieeju darbā ar skolēniem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm un bērniem ar  īpašām vajadzībām, ar  Portugāles vēsturi, kultūru un tradīcijām, paplašinot savu redzesloku. Izveidoja kontaktus ar citu valstu pedagogiem, pilnveidoja angļu valodas prasmes.

Projekta dalībnieki bija uzaicināti Vila Nova de Gaia mērijā, kur pilsētas mērs atzīmēja projekta nozīmīgumu kā pilsētas, tā valsts līmenī.

Tika izveidota anketa sanāksmes dalībniekiem, ar mērķi izvērtēt tā norisi un rezultātus.

Sanāksmes rezultāti:
• notika liela pieredzes apmaiņa un prakses apmaiņa starptautiskajā platformā;
• personāls bija iepazinies ar darbu ar migrantiem reālajā situācijā;
• stiprinājās daudzkultūru idejas un piederības sajūta Eiropas ģimenē;
• skolotāji iepazina interesantu pieeju darbam ar skolēniem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām,
• darbinieki tika iepazīstināti ar Portugāles vēsturi, kultūru un tradīcijām, paplašinot savu redzesloku un stiprinot Eiropas kopienas identitāti;
• izveidoja kontaktus ar ārzemju skolotājiem un uzlaboja savas angļu valodas zināšanas.

Latvijas komanda izveidoja vietni, kur tiek izvietoti darba materiāli, sanāksmes prezentācijas un cita informācija:

http://erasmus.pdps.lv

3.      posms. 2015. gada novembris - 2016. gada marts.
Mērķis:
• Šajā periodā projekta dalībnieki izstudēja savu skolu etnisko sastāvu, kā arī apzināja migrantu ģimenes. Tika apkopots un analīzēts progress salīdzinājumā ar pārējo skolēnu sasniegumiem noteiktajās mācību problēmās. Tika sagatavotas prezentācijas "Skolas etniskais sastāvs", "Skolēnu - migrantu mācības, sekmes un problēmas".
• Šajā laika posmā projekta partneru skolas skolotāji strādāja arī ar bērniem pētījumos: "Manas valsts vēstures skumjās un slavenās lapas ".

Starptautiskās sanāksmes laikā Vācijā no 14.03.-18.03.2016. projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar rezultātu "Skolas etniskais sastāvs", "Skolēni-migranti: mācība, progress un izaicinājumi" analīze, "Manas valsts vēstures skumjās un slavenās lappuses".
• Vācu skolotāji dalījās bagātajā migrantu integrācijas pieredzē - skola ir izveidojusi sistēmu - divas īpašas nodarbības migrantu bērniem. Vācijā
• Projekta dalībnieki tika uzaicināti uz Lüdenscheid municipalitati. Pilsētas mērs un mediji izrādīja lielu interesi par projektu un uzsvēra tā tematikas nozīmi pilsētas kopienai.

Sanāksmes rezultāti:
• notika liela pieredzes apmaiņa un prakses apmaiņa starptautiskajā platformā;

• projekta dalībnieki bija iepazīstināti ar grūto darbu migrantu izglītošanā un socializēšanā reālajā situācijā;
• stiprinājās daudzkultūru idejas un piederības sajūta Eiropas ģimenē;

 • dalibnieki tika iepazīstināti ar Vācijas vēsturi, kultūru un tradīcijām, paplašinot savu redzesloku un stiprinot Eiropas kopienas identitāti ;
  Plašāk par šo vizīti var uzzināt projekta vietnē

http://erasmus.pdps.lv/_private/text/germanija.htm

 

3.posms 2016.gada aprīlis-maijs.

Mērķi:

 1. Veikt pētījumus kopā ar skolēniem un prezentēt rezultātus par tēmām: "Kas notiek manā valstī tagad – iemesli emigrācijai un imigrācijai. Kā notiek migrantu skolēnu integrācija?"
 2. Projektu skolām izstradāt mācības metodes darbam ar skolēniem ar zemo zināšanas līmeni un aprobēt tos.

Projekta dalībnieki sagatavoja aprobētas metodiskās izstrādnes darbam ar bērniem - migrantiem. Tikšanās laikā Horvātijā 18.-20.05.2016. dalībnieki prezentēja praktiski pielietojamo - stundas, sociālas inovācijas un pieejas, kā arī inovatīvas tehnoloģijas, kuras tiek izmantotas skolās, lai atvieglotu skolēniem - migrantiem spēju apgūt prasmes un zināšanas, sekmētu mācīšanās motivāciju un veidot pozitīvu attieksmi pret multikulturālu vidi Eiropas skolās. Rīgas Pārdaugavas pamatskola prezentēja datorzinību programmu "Dažādā Rīga" – latviešu, krievu, vācu, angļu valodā.

Pirmajam projekta gadam izvirzītie uzdevumi tika izpildīti.

Pirmājām projekta sanāksmēm velīts projekta elektroniskais žurnāls Newsletter nr1:

http://erasmus.pdps.lv/_private/prezent/Newsletter1.pdf

 

4.posms. 24.-26. oktobrī notika ceturtā sanāksme Kiprā.
Mērķis
:
Divas svarīgākās visu iesaistīto partneru prezentācijas tēmas bija:
1. Mācību līdzekļi, kas paredzēti, lai sasniegtu projekta mērķus, prezentācija;
2. Projekta "Ķīmija caur mūziku" pilotēšanas rezultāti;
Pēc katras prezentācijas dalībnieki piedalījās aktīvās diskusijās, un katra komanda saņēma rakstiskas atsauksmes no visiem partneriem par savu darbu.

Apmeklējām Paloriotisas ģimnāziju - Nikosijas vidusskolu.
Mēs apmeklējām stundu, kurā tika mācīti imigranti un bēgļi, kur bija divi krieviski runājoši zēni: viens - no Krievijas, vēl viens - no Ukrainas. Viņiem ļoti patika viņu skola, taču grieķu valodu viņiem ir diezgan grūti apgūt, neskatoties uz skolotāju atbalstu.
Mēs pamanījām, ka skolas personāls mudina skolēnus kļūt par Eiropas aktīviem locekļiem - sabiedrību, kuras lepnums ir būt grieķu izcelsmes cilvēkiem.

Kipra iepazīstināja ar "grieķu literatūras mācīšanas metodi". Dramatisko metodi izmantoja dzejnieks Eleni Vakalo. Iepazīto stundu mērķi bija dot studentiem iespēju:
• sasniegt drāmas prasmes literatūrā;
• iepazīties ar sociālajām problēmām un to, kā pievērsties vispārējām vērtībām;
• izteikt savas jūtas un savienot tās ar literāro tekstu, ko viņi izlasīs;
• izteikt savas sajūtas, reakcijas un interpretācijas pirms, pēc un pēc dzejoļa izlasīšanas.

Īslandes dalībnieki parādīja mums daļu no viņu darba islandiešu literatūrā un literārajā tūrismā.
Darba mērķis ir iepazīstināt dažāda veida islandiešu literatūru ar dažāda vecuma bērniem.
• no kurienes tie nokļūst, kādā situācijā tie nonāk;
• kas ietekmē Īslandes raksturu: laika apstākļi, ainava, ģeogrāfiskais stāvoklis, ekonomika.

Latvija prezentēja 1.-4. klašu skolēnu matemātikas multimediju ceļvedi "Vadims ir matemātikas pamatskolā". Instruments ir izstrādāts matemātisko prasmju trenēšanai un testēšanai, kā arī loģiskās domāšanas attīstīšanai bērniem, kuriem ir problēmas materiāla izpratnē, bērniem ar zemu attīstības pakāpi vai svešvalodā mācīti studenti.

Vācija iepazīstināja ar "valodas mācīšanas" metodi, lai mācītu pareizrakstību bēgļiem.
 Skoltāji vācu valodu un tās apguves pamatprincipus ieliek skolēnu darba iemaņu attīstīšanas pamatā. Skolēni apgūst terminoloģiju vācu valodā speciālo stundu laikā. Visi citi priekšmeti no tā gūst labumu. Kursa ilgums divi gadi.

 

Horvātija ir sagatavojusi divas prezentācijas: "Projekts par tradicionālo Split cilvēku cepuru izgatavošanu"un vēl viens projekts "Mūsu vecmāmiņu lāde". Projektu mērķi bija attīstīt izpratni par kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt uzņēmējdarbības garu un radošumu. Šie abi starpprogrammu projekti ietvēra daudzu priekšmetu un prasmju integrāciju: horvātu valoda, vēsture, literatūra, matemātika, fiziskā izglītība, rokdarbi.

Portugāle rīkoja pētījumu "Vai jaunās tehnoloģijas ietekmē mobilitāti un integrāciju?" Aptauja par GPS lietderību ikdienas dzīvē tika īstenota 28 Eiropas kluba studējošo 11-13 gadu veciem skolēniem, ieskaitot tos, kas bija migrantu izcelsmes. Skolēni tika iesaistīti praktiskajā darbībā, ar uzdevumu atrast 3 dažādus objektus ar GPS palīdzību.

Projekta dalībnieki piedalījās arī portugāļu projektā "Ķīmija caur Mūziku ".
  Šim starpprogrammu projektam ir šādi mērķi:
• Mācīt ķīmiju ar mūziku kā inovatīvu mācību metodi.
• Motivēt skolēnus veiksmīgi pabeigt izglītību.


Tadejādi, šis projekts ir saistīts ar mūsu galveno projekta tēmu.
Tāpēc mūsu komanda nolēma to izmēģināt. Četras valstis iepazīstināja ar pilotēšanas rezultātiem: Latvija, Portugāle, Īslande un Kipra. Ir vērts pieminēt, ka katrā skolā Portugāles piedāvātā sākotnējā procedūra tika pielāgota skolēnu spējām, un tika nodrošināta vairāku skolotāju palīdzība.
Sanāksmes rezultāti:
• notika liela pieredzes apmaiņa un prakses apmaiņa starptautiskajā platformā;
• izstrādāti jauni mācību līdzekļi, kurus izmēģina mērķa grupas audzēkņi;
• personāls bija iepazīstināts ar darbu ar migrantiem reālajā situācijā;
• stiprinājās daudzkultūru idejas un piederības sajūta Eiropas ģimenē.

 

Visas prezentācijas ir atrodamas vietnē  http://erasmus.pdps.lv/_private/text/cyprus4.htm


sanāksmei velīts projekta elektroniskais žurnāls Newsletter nr2:

http://erasmus.pdps.lv/_private/text/germanija8.htm

 

5.posms. 2017. gada aprīlī Rīgā notika plānotās piecu dienu skolotāju apmācības.(par to attiecīgajā sadaļā)
apmācībai velīts projekta elektroniskais žurnāls Newsletter nr3:

http://erasmus.pdps.lv/_private/materiali/newsletter_issue3_final.pdf


6.posms. 16.05.-18.05.2017.

Mērķis:
• sagatavot rakstus gala atskaitei;
• analizēt projekta gaitu.


Pēdējā sanāksme Islandē 2017. gada 16.-18. maijā tika veltīta projekta rezultātu un nobeiguma ziņojumu analīzei. Visi dalībnieki aprakstīja viņu dalību un veidu, kā sasniedza projekta mērķus savās skolās.
Īslandes skolā ir metode, kā samazināt mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu, strādājot kopā ar sabiedrību. Studenti, kuriem draud izstāšanās, vienu dienu nedēļā strādā uzņēmumos, kas viņiem šķiet interesanti, piemēram: celtniecības sabiedrība, spēļu, kancelejas un pārtikas preču veikalos. Mēs paši satikām daudzus skolēnus, kas strādāja viesnīcā, veikalā.
Izmaiņas mācību metodēs un IT programmu plašāka izmantošana dod viņiem vairāk iespēju strādāt ar skolām visā Eiropā dažādos veidos.

Izmantojot lietotni Kahoot, mēs veicām viktorīnu par visām projekta valstīm un dažām īpatnībām, kuras mēs esam atklājuši sanāksmju laikā.

 

Viesi bija iepazīstināti ar fab laboratoriju (izgatavošanas laboratoriju) - maza mēroga darbnīcu, kas piedāvā (personīgi) digitālu izgatavošanu. Fab laboratorija parasti ir aprīkota ar elastīgu datorizētu instrumentu klāstu, kas aptver vairākus dažāda garuma svarus un dažādus materiālus, ar mērķi paveikt"gandrīz visu".

Sanāksmei velīts projekta elektroniskais žurnāls Newsletter nr 4:

Learning/Teaching/Training Activities

Please describe the short-term learning, teaching or training activities included in your project and explain how they have contributed to the project's objectives. In case there is a difference between what was planned and what was implemented, please explain why.

2017. gada 2.-8. Aprīlī Rīgā viesojās Erasmus + projekta dalībnieki, 14 skolotāji un direktori no piecām valstīm, kā arī piedalījās Rīgas Pārdaugavas pamatskolas 5 dienu apmācības programmā.

Apmācība tika organizēta saskaņā ar tēmas projektu "Inovatīvu mācību metožu izstrāde un ieviešana daudzkultūru Eiropas klasē, lai palielinātu studentu lasītprasmi un novērstu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu". Projekts ir saistīts ar Vāciju, Portugāli, Īslandi, Horvātiju, Kipru un Latviju.Macības notika projekta otrajā gadā, kad  skolām jau bija savākta un apkopota plaša pieredze īstenojot projekta mērķus.
Šī īstermiņa kopīgā personāla apmācību pasākuma mērķi  bija :
• stiprināt sadarbību starp projektā iesaistītajiem dalībniekiem;
• iegūt jaunas perspektīvas attiecībā uz projekta tēmu;
• dot darbiniekiem iespēju apmainīties viedokļiem par satura mācīšanu, dalīties pieredzē, pētījumu rezultātos, eksperimentēšanas aktivitātēs.
• izplatīt dalībnieku inovācijas, tiešā saskarsmē;
• nodrošināt apmācību jaunu IKT rīku un novatorisku metožu izmantošanā, kuru mērķis ir attīstīt studentu interesi un motivāciju;
• dot iespēju skolotājiem strādāt kopā daudznacionālajās un daudznozaru grupās, tādējādi iegūstot īpašus mācību apstākļus, kas nav pieejami vienā iestādē.

 

Programmā bija dažas izmaiņas, salīdzinot ar sākotnējo programmu pieteikumā, jo dažas tēmas kā "Dalībnieku valstu pētījumu rezultātu prezentācijas: kas mūsdienās notiek manā valstī?". "Kas ierodas manā valstī? / Kas gatavojas dzīvot citās valstīs? - Vai
kopienas nopietni integrētas? / Kā tas tiek sasniegts? "
tika apspriesti starpvalstu sanāksmē Horvātijā. Citas izmaiņas - pētījums "Ieeja dalībnieku vēsturē un etniskajā sastāvā un kā sabiedrības integrācija tika sasniegta "notika Vācijā
LU profesores lekcija: studentu tolerances paaugstināšana ar
literatūras tūrismu - šo tēmu prezentēja Rīgas Pārdaugavas pamatskola, bet uzaicinātais lektors bija latviešu valodas aģentūras speciāliste Ērika Pičukāne - mēs uzskatām, ka dalībniekiem būtu ļoti noderīgi zināt, kā mūsu valsts skolotāj nodarbojas ar bēgļu mācīšanu no personas, kurai ir reāla un bagāta pieredze.

Apmācības programma bija plaša, tā iekļāva apmācības, pieredzes apmaiņu, dažādu institūciju apmeklēšanu, mācību ekskursijas, atklātās stundas un meistarklases.

Triju dienu laikā skolotāji apguva ICT jaunas iemaņas- mācījās veidot mācību aplikācijas mobilajam telefonam.

 Projekta dalībnieki bija arī uzaicināti uz Bišumuižas jauno tehniķu centru, kur tika novadīta ekskursija un bija iespēja piedalīties keramikas darbnīcā.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas skolotāji kopā ar skolēniem novadīja vairāk nekā 10 atklātās nodarbības, parādot sava darba sistēmu praksē.

Liela pieredzes apmaiņa notika 6.aprīlī Happy Art muzejā- notika tiešā web kameru translācija un jebkurš varēja novērot visu valstu dalībnieku prezentācijas. Prezentāciju galvenā tēma bija darba metodes ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības.

Īslandes komanda demonstrēja grupai dažus paņēmienus, kurus viņi visvairāk izmanto skolā. Lietojumprogrammas ir Nearpod, Keynote, Showbie, Google klases, Kahoot, matemātikas un vēl citas. Skola izmanto tikai bezmaksas lietojumprogrammas. Skolotāji arī stāstīja par to, kā viņi izmanto pieteikumu Bitsboard, lai mācītu islandiešu valodu kā otro valodu. Īslande demonstrēja videoklipu, kurā jaunais skolēns, izmantojot pieteikumu, praktizē savus pirmos vārdus islandiešu valodā un ir redzams cik lietderīgs ir šis paņēmiens, kad stkolēns neprot lasīt un rakstīt izmantojot latīņu alfabētu.


 Vācijas komanda skaidroja, kā viņu skolā nodarbojas ar pieaugušajiem skolēniem, kas ir bēgļi. Daži no šiem skolēniem ierodas Vācijā paši bez vecākiem un dzīvo SOS bērnu ciematā. Daudzi no šiem bērniem ir traumēti un pieredzējuši rūgtu pagātni.
Otrajā daļā Vācija stāstīja par vācu valodas kā otrās valodas attīstību un par to, kā skolēni dažādi izmanto valodu ikdienā. Valoda ir daudzās jomās, un bērniem ir jāmācās, kāda valoda ir piemērota katrā aktivitātē (formāla, neformāla, žargons, zinātniskie termini).

Latvijas sapulcē skolotājiem tika ieviests jēdziens "valodas zināšanas". Šī koncepcija ir paredzēta, lai paaugstinātu skolotāja izpratni par īpašajām valodas prasībām konkrētajā mācību priekšmetā, lai izdarītu secinājumus par stundu plānošanu un atbalstītu viņa audzēkņus ar atbilstošu valodu palīdzību, kā arī apgūtu standartu prasības. Vācu skolotāji sniedza konkrētus piemērus ar stundu plāniem, lai ilustrētu savu metodiku.

Portugāles komanda rīkoja darbnīcu, kurā viņi parādīja grupai, kā strādā skolā ar modernām tehnoloģijām. Viņi iepazīstināja ar projektu par cilvēka ķermeni, kurā skolēni strādāja, izmantojot IKT rīkus, projekts bija ļoti veiksmīgs. Pēc tam, skolotāji veica nelielu aptauju, kurā viņi izmantoja programmu Webquest. Skolēniem tika uzdots jautājums, kā viņi jutās, izmantojot šo jauno pieeju. Lielākajai skolēnu daļai patiešām patika šis darbs, un viņi vēlējās šo metodi izmantot biežāk. Tas apstiprināja, ka projekts bija skolēniem noderīgs.

Kipras komanda pastāstīja, ka imigrantu skaits Kiprā ir strauji pieaudzis, un skolotājiem, tāpat kā lielākajai daļai Eiropas iedzīvotāju, jāpielāgojas, lai apmierinātu dažādu tautību bērnu vajadzības. Projekta mērķis bija dot studentiem iespēju mācīties grieķu valodu, palielināt grieķu valodas vārdnīcu un izmantot savas tautas valodu un kultūru. Skolēni, kas piedalījās projektā, ir no 8 dažādām valstīm. Tie tika iedalīti grupās pēc tautības, un pēc tam viņi izvēlējās pasakas, tautas pasakas, dzejoļus savā dzimtajā valodā un to tulkoja, vispirms angļu valodā un pēc tam grieķu valodā ar skolotāja palīdzību. Skolēni darbojās un tad izvērtēja savu darbu. Pēc tam šie priekšnesumi tika demonstrēti katras grupas klasē. Skolēni bija satraukti, lai spētu prezentēt pasakas no savas valsts un uzskatīja, ka tas, ko viņi darīja, bija nozīmīgi, jo viņiem bija iespēja izmantot savu dzimto valodu un apgūt citu valodu. Ar šāda veida priekšnesumiem imigrantu skolēni var iemācīties grieķu valodu patīkamā veidā, un viņu grieķu valodas vārdu krājums un valodas lietojuma prasmes uzlabojas.

Horvātijas komanda stāstīja par integrāciju, izmantojot zinātnes stundas (nacionālais mantojums, tūrisms, daba).
Splitā un Salonā ir daudz vēsturisku artefaku un drupas, kas ir līdz pat 2000 gadu vecas, šī teritorija ir UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.
Projekta mērķis ir apvienot dabas un kultūras mantojumu. Skolēni tika iepazistināti ar reliģiskiem simboliem, vietnēm Salonā un stāstiem par kristiešu mocekļiem, romiešu dieviem un kultūru.Skolēni apmeklēja ceļojumu uz Salonu un izpētīja apkārtni un artefaktus, kurus tur var apskatīt. Viņi apmeklēja skolu, devās uz muzejiem un strādāja pie dažādiem projektiem. Visbeidzot, studenti izmantoja visu, ko viņi bija iemācījušies, lai izveidotu sociālās spēles.

Latvijas komanda pastāstīja par literārā tūrisma projektu, kuru viņi izstrādājuši par slaveno latviešu dzejnieku Jāni Raini. Skolēni apmeklēja viņa mājvietu- muzeju, novadīja ekskursiju saistībā ar J. Raiņa vietām un deklamēja dzejoļus sev tīkamākās vietās, kā arī taisīja filmu par to. Tā ir daļa no lielāka projekta par vēstures un kultūras izglītošanu, kurā piedālījās visa skola.

Plašāka informācija par prezentācijām, on-line un You Tube translācijas:

http://erasmus.pdps.lv/_private/text/latvia_happy.htm


Viesi tika uzņemti Rīgas domē, apmeklēja Rīgas Katedrāles koncertu un Jūrmalu

 

 • Apmācību programma:

  1. diena

 • Satikšanās

 

 •  Ekskursija pa Vecrīgu, kuras mērķis ir vākt fotoattēlus un materiālus programmu radīšanai. Literatūras tūrisma praktiskais darbs "Vecās Rīgas leģendas".

2. diena


• Ķīmija, izmantojot mūziku - aktivitāšu izmēģinājuma rezultāti (Vācija, Horvātija)
• Macību vizīte Bišumuižas tehniskajā centrā
Ievads iestēdes darbā. Ekskursija pa iestādi. Darbnīca (stikls, keramika)
Tiksanas ar medijem.


3. diena

1. Atklātās stundas:
• Zinātnes stunda - 1.a klase
• Fizioterapija - 9.b klase un projekta dalībnieki
• Cross-curriculum nodarbība-Migrācija.
2.English / Sociālās zinātnes / Ģeogrāfija – 8.a klase
• Pieredzes apmaiņa. Mācību metodes un pieejas darbam ar bēgļiem
(Ērika Pičukāne, I.Šinkareva).
3.Concert Piccolo un ekskursijas pa Rīgas katedrāli.
4.Pieņemšana Rīgas Rātsnāmā.
Laipni vārdi. Ieskats Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta vidē. Ekskursija pa pilsētas domi (Rīgas mērs N.Ušakovs, domes deputāts A.Vladova)
5.Virtuālais lidojums virs Rīgas un Porto-5D filmu skatīšanās un tikšanās ar filmu režisoru.

4.diena

Projekta rezultātu apkopošana un apmācības pasākums: tiešsaistes televīzijas pārraide
1. Kā skola izmanto jaunākās tehnoloģijas, lai attīstītu mācību metodes un samazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu - Īslande (Bryndis Bjarnason, Guðbjörg Halla Magnadóttir,
 Helga Björt Möller, Sveinfríður Olga Veturliðadóttir).
2. Vācijas pieredze imigrantu un maznodrošināto problēmu risināšanā. Vācijas Integrācija ar valodu apmācības palīdzību. -Vācija(Astrid Ebnicher, Carsten Lampe, Ralph David).
3. Integrācija, izmantojot zinātnes stundas (tūrismu, dabu, valsts mantojumu) -Horvātija
(Zdenka Barović, Zvonimir Vuković, Vesela Visić).
4. Akadēmiskais atbalsts imigrantiem grieķu valodā un matemātikā, nodarbības, kuru mērķis ir attīstīt studentu motivāciju, starpkultūru prasmes un novērst viņu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Daudznozaru aktivitātes: imigrantu skolēnu vēsture un kultūra, izmantojot dejas, mūziku un ēdienu, kā arī valodas izpratne par izrunātajām valodām, izmantojot viktorīnas un lomu spēles - Kipra (Christina Chimaridou, Eva Adamou).
5. Novatorisku IKT rīku izveide un ieviešana Zinātnes stundās, kuru mērķis ir attīstīt studentu motivāciju un novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu (virtuālās kartes, prezentācijas, video, ar zemu panākumu sasniegšanu pamatprasmēs, izmantojot efektīvāku mācību procesu). 2. Rezultātu pētniecība Portugāles skolā: Ja jaunās tehnoloģijas ietekmē (negatīvi vai pozitīvi) mobilitāti un integrāciju. - Portugāle (Maria Nair Fontes, Maria João Rios).
6. Studentu tolerances pastiprināšana ar literārā tūrisma palīdzību.
Rīgas Pārdaugavas pamatskolas pieredze literārā tūrisma izmantošanā (I.Šinkareva, T. Moisejeva, Y. Chernakova, L.Renge).
7. Secinājumi, paneļdiskusijas.
5. diena
1. Ekspress profesionālās pilnveides apmācība: IKT rīki, lai veicinātu studentu mācīšanās motivāciju (virtuālās ekskursijas, mobilo tālruņu mācību programmas, lai palielinātu studentu interesi un motivāciju).
2. Atsauksmes, sanāksmes rezultātu un projekta rezultātu novērtēšana.
3. Autobuss uz Jūrmalu, ekskursija pa pilsētu, Jūrmalas pilsētas muzeja apmeklējums, pastaiga Jomas ielā un Rīgas jūras līča piekrasti, ielas tirdziņu apmeklēšana.

 

Apmācības rezultāti:
• sadarbība starp Projektā iesaistītajiem dalībniekiem tika nostiprināta, sadarbojoties un kopīgi darbojoties, grupu darbā;
• katrs dalībnieks ieguva jaunas perspektīvas, saistībā ar projekta tēmu, katrs dalībnieks ieguva vīziju par migrantu skolēnu izglītošanu un to, kā izveidot mācību programmu mobilajiem tālruņiem;
• dalībnieki apmainījās viedokļiem par mācību saturu, dalījās ar savu pieredzi, pētījumu rezultātiem, aktivitātēm;
• dalībnieku inovācijas tika novērtētas tiešā komunikācijā un tiešsaistē;
• veiksmīgi tika nodrošināta apmācība jaunu IKT rīku un novatorisku metožu izmantošanā, kuras mērķis ir attīstīt skolēnu interesi un motivāciju;
• skolotāji strādā kopā daudznacionālajās un daudznozaru grupās, un tāpēc viņi gūst labumu no īpašiem mācību nosacījumiem, kas nav pieejami vienā iestādē;
• personāls uzzināja par Latvijas vēsturi un tradīcijām.

Apmācībai velīts projekta elektroniskais žurnāls Newsletter nr3

http://erasmus.pdps.lv/_private/materiali/newsletter_issue3_final.pdf

un

Projekta vietne http://erasmus.pdps.lv/_private/text/latvija.htm

 TV pārraide par Bišumuizas tehniskā centra apmeklēšanu http://erasmus.pdps.lv/_private/text/latvia_bishum.htm

Please describe the arrangements for recognition or validation of the learning outcomes of the participants in the learning, teaching or training activities you organised. Did your project made use of European instruments like Europass, ECVET, Youthpass, ECTS etc. or any national instruments/certificates?

Visi dalībnieki saņēma Europass sertifikātus

5.5.1. Participants' Profile

Please describe the background and profile of the participants involved in the learning, teaching or training activities and how the participants were selected.

Apmācības dalībnieki:14 skolotāji no dalībvalstu skolām, 14 skolotāji no Rīgas Pārdaugavas pamatskolas un 10 skolēni no Rīgas Pārdaugavas pamatskolas,Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta galvenais speciālists Ludmila Margeviča,daudzie WEB CAMERAS on-lain translācijas skatītāji sešās valstīs.

Apmācības personāls:

Tēma:

 1. Mobilo tālruņu lietojumprogrammu izveide mācību nolūkos  Alfas centra IT speciālists Pilips Sudanovs - pedagoģijas maģistrs, Tatjana Moisejeva - Rīgas Pardaugavas pamatskolas  direktores vietniece, philoloģijas maģistre.

 2. Bēgļu mācīšanas darba pieredze Latvijā - Ērika Pičukāne - Latviešu valodas aģenturas speciāliste

 3. Latvija skolēnu izglītības iespējas ārpusskolas iestādēs.Rīgas Jauno Tehniķu centras direktore Ramona Smitiņa;

 4. Keramikas un stikla krāsošanas darbnīca - Rīgas Pārdaugavas pamatskolas un Rīgas Jauno Tehniķu centras  pasniedzēja Liena Bizūne.

 5. Rīgas Domes un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izglītības sistēmas attīstībā un darbs ar migrantu ģimeņu bērniem – RD deputāte, 80.vidusskolas direktore Anna Vladova

Atklāta integrēta stunda  - Physiotherapy -  9B – sporta skolotāja, fizioterpeite - Tatjana Zaščirinska;

 

Atklāta integrēta angļu valodas stunda (ģeogrāfija, sociālās zinības). Tēma:  Migrācija - cēloņi un veidi - angļu valodas skolotāja, pedagoģijas maģistre - Ludmila Renge;

 

Atklāta integrēta dabaszīnības stunda - 1A - Tēma: The animal world of Latvia – sākumskolas skolotāja - Lidija Lazareva.

 

Rīgas Pardaugavas pamatskolas skolotāji novadīja vairak nekā 10 atklātās mini stundas – apmācības.

 http://erasmus.pdps.lv/_private/text/latvia_lesson2.htm

Follow-up

What was the project's impact on the participants and participating organisations involved in the project?

Projekts lielākoties ietekmēja dalībvalstu skolu skolotājus, skolēnus un izglītības

procesu.

 • Skolotāji uzlaboja savas profesionālas kompetences,apguva jaunas metodes,apzinājās, kā strādā kolēģi citās valstīs un pārņēma viņu pieredzi.
 • Gan skolotājiem, gan skolēniem bija iespēja uzlabot un praktizēt savas svešvalodu zināšanas un iemaņas. Daži izprata cik svarīga ir dažādu valodu zināšana.
 • Dalībvalstu skolas, pateicoties jaunu metožu ieviešanai, nodrošina izglītību augstākajā līmenī un labākā kvalitātē.-Piemēram, Rīgas Pardaugavas pamatskola 2017. gada PISA pārbaudījumos saņēma 58.vietu(Latvijas skolas kopumā-110.vietā)

- Skolēni:

·         Mēs uzskatām, ka izglītības darbinieku izpratne pret atšķirībām tieši ietekmē jauniešu izglītošanos.

·         Multikulturālisms un daudzvalodība kļūva par ikdienas praksi klasēs.

·         Mēs uzskatam, ka mūsu skolām šis projekts bija nepieciešams, lai iekļautu labākas Eiropas vērtības visos mūsu dzīves aspektos.

·          Šis projekts skolēniem un skolotājiem motivēja apgūt svešvalodas un palielināt viņu zināšanas par citām kultūrām.

Outside of the participating organisations which were the project's target groups and other relevant stakeholders? What was the project's impact on them and how did the results reach them?

 

Ārpusskolas mūsu partneri un ieinteresētās personas bija mūsu skolenu vecāki,  pilsētas izglītības departamenti, domes. Šo organizāciju pārstavji piedalījas mūsu aktivitātēs , semināros , apmācības , daži aicināja ciemos , tikšanās laikā mēs stāstījām par projektu gaitu, kā arī bijām iepazistināti ar šīs institucijas aktualitātēm.

How has the project contributed to the achievement of the most relevant priorities (as outlined in the description section)? To which extent was the expected impact reached?

Mēs uzskatam, ka projekts pilnībā veicināja galvenās prioritātes sasniegšanu.

What was the impact of the project at the local, regional, European and/or international levels? Please provide qualitative and quantitative indicators.

Izstrādājot šo projektu, mēs koncentrējāmies uz tādiem mērķiem kā ieguldījums sociālajā kohēzijā, aktīva pilsonība, starpkultūru dialogu, etnisko līdztiesību un personisko izaugsmi. Starp šiem mērķiem vissvarīgākais ir sociālā kohēzija un sadarbība,
izmantojot starpkultūru dialogu. Nākot kopā, no dažādām kultūrām gan ārzemēs, gan mājās projekts uzlaboja starpkultūru dialogu un aktīvu pilsonību. Ar to palīdzību, partneri no dažādām valstīm un kultūrām sadarbojās kopīgas problēmas risināšanā.

 

Mēs izplatījām Eiropas pieredzi starp skolēnien, viņu vecākiem, padarot šo pieredzi reālu mūsu skolēniem un skolotājiem, veicinot starpkultūru dialogu starp partneru skolām, iedrošinot visu iesaistīto pušu zinātkāri un atvērtību dažādām kultūrām, valodām un dzīvesveidam.


 

6.2. Dissemination and Use of Projects' Results

 

To whom did you disseminate the project results inside and outside your partnership? Please define in particular your targeted audience(s) at local/regional/national/EU level/international and explain your choices.

Mēs izplatījām projekta rezultātus, :

 1. Pirmā grupa ir partneru skolotāji viņu reģionos, jo tie ir galvenie izglītības sniedzēji, izmantojot seminārus, darbseminārus, kvalifikācijas celšanu.
  Otrkārt, sabiedrībai, skolēnu vecākiem, jo viņi ir vissvarīgākie izglītības dalībnieki, izmantojot projekta brošūras un bukletus, skolu mājas lapas, vecāku sanāksmes.
 2.  Izglītības iestāžu skolēni tika iesaistīti aktivitāšu izmēģināšanas un novērtēšanas procesā, kā arī tika informēti ar projekta brošūrām un informatīviem izdevumiem, skolu mājas lapās izvietotu informāciju, kā arī studentu padomju sanāksmēs.
 3.  Visi Eiropu skolotāji var iepazīties ar rezultātiem, izmantojot eTwinning platformu,Erasmus+ izplatīšanas platformu, projekta vietni www.pdps.lv.

 

What kind of dissemination activities did your partnership carry out and through which channels? Please also provide information on the feedback received.

Ar mērķi veicināt projektu un atspoguļot tā darbību:

• Projekta tīmekļa vietne tika izveidota, lai atspoguļotu projekta tikšanās pasākumus un tā gaitu: http://erasmus.pdps.lv/index.htm;

• Visas skolēnu grupas atspoguļoja Projektu pasākumos savās skolas tīmekļa vietnēs;

• par projektu tika publicēti vietējie laikraksti (Latvija, Horvātija, Vācija, Kipra, Portugāle un Īslande).

 http://erasmus.pdps.lv/_private/text/germanija8.htm

• radio raidījumi tika veikti Latvijas radio4;

Arī skolas vecāki un studenti tika informēti par projekta norisi gan skolas tīmekļa vietnē, gan e-klasē, kā arī īpašās sanāksmēs.

• 2016. gada 30. augustā un 2017. gada 30. augustā. Rīgas Pārdaugavas skolā tika rīkotas pieredzes apmaiņas semināri skolotājiem. Tie notika arī visās partneru skolās;

• Tv pārraide tika demonstrēta Latvijas pirmajā Baltijas kanālā par projekta komandas apmeklējumu Bišumuižas tehniskajā centrā un par starptautiskās pieredzes apmaiņu skolēnu brīvā laika organizēšanā pēc skolas;

• Pieci projektu bukletu izdevumi sniedz kopējo iespaidu par projekta komandas darbu un darbību novērtēšanu;

• Tiešsaistes televīzijas pārraide ar tīmekļa kameru demonstrēja izpildījuma rezultātus no apmācību pasākuma 06.12.2017 un to var aplukot You Tubā;

Erasmus+ promotes an open access requirement for all materials produced through its projects. In case your project has produced intellectual outputs/tangible deliverables, please describe if and how you have promoted their free access to the public. In case a limitation was foreseen for the use of the open licence, please specify the reasons, extent and nature of this limitation.

- projekta mājas lapa www.erasmus.pdps.lv

-skolas tīmekļa vietnes
- raksti vietējos laikrakstos
-intervija Latvijas valsts radio 4 un citos medijos
-  5 projekta žurnāli

How have you ensured that the project's results will remain available and/or will be used by others?

Eiropas rezultātu izplatīšanas platforma, Etwinning  twin space platforma

How did you see the potential to use this project's approach in other projects on a larger scale and/or in a different field or area

 Mūsu projekta rezultāti varēs sasniegt daudzus cilvēkus, izmantojot vietējās izglītības iestādes; projekts veicinās uzlabojumu visu vecumu cilvēkiem, tostarp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un nelabvēlīgā situācijā esošām grupām.

6.3. Sustainability

Which activities and results will be maintained after the end of the EU funding? How will these activities be implemented and supported?

Iesaistīto skolu pedagoģiskais personāls plāno īstenot, pilnveidot resursus ikdienas  praksē un izplatīt tos starp kolēģiem. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi strādāt šajā virzienā, jo tas mudina uzlabot visu dalībnieku personiskās, profesionālās un sociālās kompetences. Turklāt mēs ticam, ka nākotnē sabiedrībai būs vairāk etniski novirzīti, un mums jābūt gataviem saskarties un risināt jaunas problēmas.
Tāpēc, pirmkārt, mēs turpmāk sadarbosimies ar projekta dalībniekiem. Otrkārt, mēs pievienosim prioritāti projektu skolas redzējumam - mainīt mūsu skolotāju mācību programmas, iekļaujot jaunas pieejas, projektu resursus un rezultātus, kuru mērķis ir radīt multikulturālismu klasēs, atbalstīt mazus sasniegumus un tos attīstīt, lai ikdienā īstenotu pedagoģiskajā praksē.

Turklāt eTwinning tika izmantots, lai atbalstītu projekta ilgtspējību: informāciju par projektu, projekta portfelis ar prezentācijām, mācību resursi, fotogrāfijas, videoklipi tiks ievietoti interneta vietnē. Projekta resursi tiks izvietoti partneru skolas mājas lapās. Tīmekļa vietne tika izveidota šim projektam un ir atvērta ikvienam interesentam.
 

 

 

Erasmus+ 2015/2017

23.02.2018

Counter CO.KZ